Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel geeft in onderstaande column haar visie op de Verwijsindex (voor de Nederlandstalige versie kunt u naar beneden scrollen).

De Verwijsindex: meiïnoar it ferskil meitsje yn it libben fan in bern

Eins wat in nuvere namme, Verwijsindex, want de Verwijsindex ferwiist net mar lit no krekt de belutsenheid sjen fan in bern en de opfieder. Gearwurkjen giet net fansels, dat hawwe wy wol murken doe’t de Jeugdsoarch ûnder ferantwurdlikheid fan gemeenten kaam. Yn kontakten mei partners hearre wy faak dat se wol trochferwiisd hawwe mar de Verwijsindex net brûkt hawwe en dat is in miste kâns. Want de Verwijsindex is in middel dêrst dyn belutsenheid mei oanjoust en as elk dat docht wurdt gearwurkje om in bern hinne folle ienfâldiger. Fia de Verwijsindex kinst efterhelje wa’t noch meer belutsen is by in bern yn har of syn sitewaasje.  Want wat earder de sitewaasje om in bern bekend is wat earder der ek help oanbean wurde kin. Dat betsjut net dat alle ynformaasje dy’t yn betrouwen jûn is dield wurdt mar datst better ôfstimme kinst hokker rol ast sels spylje kinst. Eins soest prate moatte fan in Sinjalearringyndeks. Wy roppe dêrom ek ús lokale partners en de regionale soarchoanbieders op de Verwijsyndeks te brûken as in middel om gear te wurkjen yn it kader fan ien bern, ien gesin, en ien plan. Allinnich dan kinne der resultaten helle wurde. Sels nimme wy as DDFK gemeenten stappen om yn gearwurking mei Partoer de kennis fan it brûken fan de Verwijsindex yn ús gebietsteams en organisaasje te ferbetterjen. Want mei it brûken fan de Verwijsindex meitsje wy meiïnoar it ferskil yn it libben fan in bern.

Pytsje de Graaf, Wethâlder gemeente Dongeradiel

 

 

De Verwijsindex: samen het verschil maken in het leven van een kind.

Eigenlijk een beetje vreemde naam, Verwijsindex, want de Verwijsindex verwijst niet, maar laat precies de betrokkenheid zien van een kind en de opvoeder. Samenwerken gaat niet vanzelf, dat hebben we wel gemerkt toen de Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten kwam.

In contacten met partners horen wij vaak dat ze wel hebben doorverwezen, maar de Verwijsindex niet hebben gebruikt en dat is een gemiste kans. Want de Verwijsindex is een middel waarmee je je betrokkenheid aangeeft en als een ieder dat doet, wordt de samenwerking rondom een kind veel eenvoudiger. Via de Verwijsindex kun je achterhalen wie nog meer betrokken is bij een kind in haar of zijn situatie. Want hoe eerder de situatie rondom een kind bekend is, hoe eerder ook de hulp kan worden aangeboden. Dat betekent niet dat alle informatie die in vertrouwen is gegeven, gedeeld wordt, maar dat je beter kunt afstemmen welke rol je zelf kan spelen. Eigenlijk zou je moeten spreken van een Signaleringsindex. Wij roepen daarom ook onze lokale partners en de regionale zorgaanbieders op de Verwijsindex te gebruiken als een middel om samen te werken in het kader van één kind, één gezin, één plan. Alleen dan kunnen er resultaten worden gehaald. Zelf nemen wij als DDFK gemeenten stappen om in samenwerking met Partoer de kennis van het gebruiken van de verwijsindex in onze gebiedsteams en organisaties te verbeteren. Want met het gebruiken van de Verwijsindex maken we samen het verschil in het leven van een kind.

Pytsje de Graaf, wethouder gemeente Dongeradeel

Pytsje de Graaf
Pytsje de GraafWethâlder gemeente Dongeradiel