DSP groep heeft eerder dit jaar het verdiepingsonderzoek naar de Verwijsindex uitgevoerd, afgerond en beschreven in het rapport ‘De VIR in beeld’. Inmiddels is het embargo op het rapport vervallen en is het rapport hier te downloaden.

De onderzoekers komen tot de aanbevelingen:

1. Zet in op doorontwikkeling van de VIR, mits deze doorontwikkeling ziet op de volgende punten.

  • Zet in op uniformering van gebruik.
  • Bevorder participatie van organisaties en professionals.
  • Verduidelijk mogelijkheden van informatie-uitwisseling conform AVG.
  • Verklein risico’s op inbreuk van de privacy van jeugdigen en ouders.
  • Versterk positie van jeugdigen en ouders.
  • Verduidelijk de doelen van de verwijsindex.
  • Zorg voor afstemming met de Wams, de Norm voor opdrachtgeverschap en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
  • Zorg voor passende naamgeving.
  • Verduidelijk rollen en taken in wettelijk kader.

2. Voordat kan worden overgegaan tot doorontwikkeling dienen keuzes te worden gemaakt in de wijze waarop de doorontwikkeling gaat plaatsvinden. Aan de uitvoering daarvan moet ook prioriteit worden gegeven. De onduidelijkheid rondom de verwijsindex voor professionals, organisaties en gemeenten, maar vooral ook voor jeugdigen en ouders, dient niet langer te duren.

3. Mocht binnen een termijn van 4 jaar geen substantiële doorontwikkeling hebben plaatsgevonden, dan dient heroverweging van het wettelijk kader alsnog plaats te vinden.

Ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Jeugd van 29 november is de volgende kamerbrief verzonden: “Kamerbrief voortgang jeugd”.