Jeugdwet

Een van de onderdelen van de Nederlandse Jeugdwet 2015 is de Verwijsindex. Dat is een beveiligd en afgeschermd digitaal contactsysteem waarin alleen professionals een signaal kunnen afgeven. Dat doen ze om hun betrokkenheid bij een kind of gezin aan te geven bij andere professionals zodat professionals en ouders en/of jeugdige weten wie er allemaal bij hen betrokken zijn. Omdat de praktijk laat zien dat er in veel situaties langs elkaar heen gewerkt wordt en dus de hulpverlening aan kinderen/ouders niet optimaal is, heeft de wetgever een systeem bedacht waarin professionals elkaar snel en via korte lijnen kunnen vinden.

Wat is het?

Via de Verwijsindex krijgen professionals die betrokken zijn bij een kind of gezin automatisch elkaars contactgegevens, zo ontstaat er een match tussen professionals. Het doel hiervan is om samen met u de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden. Als er naar aanleiding van een match in de Verwijsindex wordt afgestemd dan gebeurt dat in overleg met u.

De Verwijsindex maakt gebruik van de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). Wilt u meer weten over de BRP klik dan hier. Professionals die gebruik maken van de Verwijsindex Fryslân kunnen bij Partoer een account aanvragen. Alleen professionals, dus geen burgers – buren-  of sportverenigingen, kunnen met de Verwijsindex werken. Wanneer u of uw kind zorg ontvangt van een gebiedsteam, jeugdhulp instelling of ggz instelling zullen de meeste organisaties al tijdens het eerste gesprek met u of uw kind een signaal afgeven in de Verwijsindex. Hiermee koppelen ze hun contactgegevens aan uw kind. Wanneer een andere professional dit ook doet, hebben deze twee professionals een match en ontvangen ze elkaars contactgegevens.

Zij kunnen niet aangeven waarom zij betrokken zijn of wat ze van de ander willen.

Het systeem is geen opzoeksysteem. Pas wanneer een professional zelf een signaal afgeeft, zijn eventueel andere signalen zichtbaar.

Het systeem is geen meldsysteem. Er wordt géén melding gedaan bij de ene of andere instantie. Dus wanneer 1 professional een signaal afgeeft en niemand anders doet dat (er ontstaat dus géén match) dan gebeurt er verder ook niks.

Samen met u als ouder of uw kind

Voordat het signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex, bespreekt de professional dat met u. U kunt dan al samen met de professional bespreken hoe en waar u het onderwerp wilt bespreken als er een match ontstaat: schriftelijk, telefonisch, op een gezinsbijeenkomst, een rondetafelgesprek of wellicht op een andere passende manier. Het kan ook zo zijn dat er na een match even niks gebeurt. Soms is het voldoende dat professionals van elkaar weten dat ze betrokken zijn.

U heeft hierin een belangrijke rol. Signaleren wordt in de meeste gevallen samen met u gedaan of nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer een professional geen contact meer met u kan krijgen (om wat voor reden dan ook) kan het voorkomen dat de professional zonder uw toestemming een signaal afgeeft. Dit gebeurt echter zeer zelden!

Hoe lang blijft een signaal staan? 

In de wet is vastgelegd dat een signaal maximaal twee jaar blijft bestaan. De professional kan het signaal eerder verwijderen, maar het kan ook na twee jaar verlengd worden.

Op het moment dat een jongere 23 jaar wordt, verdwijnen alle gegevens in de Verwijsindex. Ook dit is in de Jeugdwet vastgelegd. De Verwijsindex is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.